RODO

Szanowni Państwo,
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).
 
Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rosomak S.A. ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, NR KRS 0000 231611 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, +48 32 228 57 51, rosomaksa@rosomaksa.pl dalej zwana Spółką.
 
KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@rosomaksa.pl, tel. 577-631-313, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 
Rekrutacja:
 
Jeśli chcesz aplikować do Spółki, informacje znajdziesz tutaj.
 
Kontrahenci:
 
Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem). Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych.
 
Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną Spółki  czy wykonaniem umowy (np. firmy spedycyjne).
Dane będą przechowywane na czas  trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy, do 5 lat od zakończonych rozmów. 
Kontrahent/potencjalny kontrahent ma prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych które dotyczą Kontrahenta/potencjalnego kontrahenta , ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania ich kopii.
Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób jedynie zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Może się zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane spółce PGZ S.A. (http://pgzsa.pl/) w związku z zależnościami właścicielskimi oraz organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Kontrahentowi/potencjalnemu kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
JAKIE DANE GROMADZIMY?
 
Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:
 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane finansowe (np. dane majątkowe),
 • monitoring wizyjny (np. monitoring obiektów Spółki).
 
W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.
Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:
 • pracownikiem klienta/partnera handlowego,
 • poręczycielami,
 • akcjonariuszami,
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • członkami rodziny pracowników/kontrahentów.
 
Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.