Praca

DLA KANDYDATA DO PRACY

Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą! Cieszymy się ze zgłoszenia się Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego Spółki ROSOMAK S.A z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (tel.: 32 228 57 51, e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl), NIP 643-000-00-98, REGON 000173143.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@rosomaksa.pl, tel. 577-631-313, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu właściwego ds. pracowniczych z najwyższą starannością w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w ROSOMAK S.A. (dalej zwanej Spółką) kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pragniemy jednocześnie poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować, które dane należy wpisać obligatoryjnie, a które są absolutnie dobrowolne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na który Państwo aplikują oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Spółkę. Przytoczona zgoda może wyglądać następująco:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Spółki.
Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej oferty na adres: rekrutacja@rosomaksa.pl.
W przypadku wysyłki danych osobowych innych niż Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania jest również Państwa dobrowolna zgoda.
Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Spółki (np. monitoring wizyjny siedziby Spółki) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na tej podstawie.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w szczególności następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy Spółki (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych,
• podmioty serwisujące systemy informatyczne Spółki,
• PGZ S.A. (w przypadku wyraźnie w ten sposób opisanych stanowisk, np. Prezes Zarządu).

Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

Administrator nie profiluje kandydatów do pracy, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO- decyzje podejmowane jedynie na bazie zautomatyzowanych procesów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, na który Państwo aplikują (do 6 miesięcy po jej zakończeniu);
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych;
Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy Państwa z udziałów w procesach rekrutacyjnych Spółki.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl). Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo pod adresem: https://www.rosomaksa.pl/rodo.html


OFERTY PRACY
 
Obecnie oferujemy pracę na stanowisku: Asystent Zarządu (umowa na zastępstwo).

– Asystent Zarządu –
(umowa na zastępstwo)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie przede wszystkim:
 • przekazywanie informacji pomiędzy członkami Zarządu Spółki a innymi komórkami organizacyjnymi Spółki
 • udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych osobom zainteresowanym kontaktem z członkami Zarządu
 • prowadzenie terminarza narad, konferencji, wizyt i spotkań Zarządu
 • planowanie i koordynowanie pracy kierowców
 • redagowanie pism oraz notatek dla członków Zarządu Spółki
 • obsługa korespondencji elektronicznej, telefonów, faksów oraz innych urządzeń biurowych
 • przyjmowanie klientów, interesantów oraz współpracowników Spółki
 • organizowanie wyjazdów służbowych członków zarządu Spółki
 • przyjmowanie, segregowanie i rozsyłanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej rejestrowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 • obsługa sal konferencyjnych w zakresie przygotowania do posiedzeń i spotkań z gośćmi
 • wykonywanie  wielu innych zadań wynikających z doraźnych potrzeb o charakterze biurowym i administracyjnym.
Chcielibyśmy, aby nasi kandydaci posiadali:
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Jeśli  obsługa komputera nie stanowi dla Ciebie problemu i nie straszne są Ci inne urządzenia biurowe, a dodatkowo posiadasz doskonałe umiejętności organizacyjne i potrafisz zrządzać swoim czasem. Jesteś dyspozycyjna/y, samodzielna/y, sumienna/y, punktualna/y, potrafisz radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, jesteś komunikatywna/y i cechuje Cię wysoka kultura osobista, to prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne.


W zamian oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo od pierwszego dnia pracy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.:
  dofinasowanie do wypoczynku
  dofinasowanie do karnetu sportowego
  świąteczne paczki dla dzieci
  zapomogi świąteczne
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c.

Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia 31.10.2021 w godzinach 8:30 - 14:00 w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Rosomak S.A. lub przesłać na adres e-mail. rekrutacja@rosomaksa.pl | ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 32 664 53 57  |  32 664 51 08  |   32 664 53 56

 • Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 • Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego są przetwarzane na jego potrzeby zgodnie
 • z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. b i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSOMAK S.A.
 • (ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 228 57 51, email: rosomaksa@rosomaksa.pl).
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl,
 • GSM 783 384 378.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu właściwy ds. pracowniczych, ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.