Praca

Aktualne oferty pracy znajdziesz TUTAJ

DLA KANDYDATA DO PRACY


Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą! Cieszymy się ze zgłoszenia się Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego Spółki ROSOMAK S.A z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (tel.: 32 228 57 51, e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl), NIP 643-000-00-98, REGON 000173143.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@rosomaksa.pl, tel. 577-631-313, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu właściwego ds. pracowniczych z najwyższą starannością w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w ROSOMAK S.A. (dalej zwanej Spółką) kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pragniemy jednocześnie poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować, które dane należy wpisać obligatoryjnie, a które są absolutnie dobrowolne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na który Państwo aplikują oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Spółkę. Przytoczona zgoda może wyglądać następująco:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Spółki.
Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej oferty na adres: rekrutacja@rosomaksa.pl.
W przypadku wysyłki danych osobowych innych niż Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania jest również Państwa dobrowolna zgoda.
Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Spółki (np. monitoring wizyjny siedziby Spółki) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na tej podstawie.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w szczególności następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy Spółki (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych,
• podmioty serwisujące systemy informatyczne Spółki,
• PGZ S.A. (w przypadku wyraźnie w ten sposób opisanych stanowisk, np. Prezes Zarządu).

Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

Administrator nie profiluje kandydatów do pracy, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO- decyzje podejmowane jedynie na bazie zautomatyzowanych procesów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, na który Państwo aplikują (do 6 miesięcy po jej zakończeniu);
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych;
Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy Państwa z udziałów w procesach rekrutacyjnych Spółki.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl). Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo pod adresem: https://www.rosomaksa.pl/rodo.html