MultimediaRosomaki w Śląskim ZOO

Na początku 2018 roku Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zyskał nowego mieszkańca. Jest nim - urodzona w Czechach - samiczka rosomaka, Tatyana. To dopiero trzeci przedstawiciel tego gatunku w Polsce (pierwsza samica).

Jako producent Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK, które od wielu lat służą polskim żołnierzom, nasza spółka objęła tego sympatycznego drapieżnika patronatem. Wspólnie ze Śląskim ZOO dbamy o to, aby Tatyana miała wszystko czego jej trzeba i żeby w tutejszym Ogrodzie czuła się jak najlepiej.

Rosomaki to odważne i waleczne drapieżniki. Potrafią przetrwać w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, polując na zwierzęta znacznie większe od siebie takie jak jelenie, renifery lub łosie. Zanotowano również przypadki ataków na watahy wilków i niedźwiedzie. Ich naturalnym środowiskiem są obszary tundry i tajgi w Europie Północnej i Azji oraz górzyste tereny Ameryki Północnej.

Pod koniec 2019 roku do Tatyany dołączył drugi rosomak - Thor. Para drapieżników zamieszkuje nowoczesny wybieg, który prawie w całości, można obserwować dzięki zainstalowanym przez naszą spółkę kamerom.


Tapety

Zachęcamy do pobrania tapet na pulpit z KTO Rosomak.

Galeria

Zdjęcia Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak. 

Regulamin Imprezy Prezentacja Muralu

REGULAMIN IMPREZY:
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ I PREZENTACJA MURALU UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBUCH III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Imprezy jest:
Rosomak Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.
4. Impreza ma charakter uroczystości patriotycznej i ma na celu upowszechnianie wiedzy historycznej, w szczególności nt. Powstań Śląskich oraz propagowanie postaw patriotycznych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w wydarzeniach odbywających się podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny z wyłączeniem dostępu do strefy VIP.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza.
4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
6. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
7. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
9. Zabroniona jest prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
10. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
14. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
16. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu trwania imprezy tj. 15 czerwca 2021 r.
17. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
18. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora
- na stronie internetowej Organizatora
- w miejscu imprezy, w czasie jej trwania