Zakup komory lakierniczej

Rosomak Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich przy ul. Powstańców 5/7, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania p.n.:

 

Zakup komory lakierniczej”.

 

Warunki przetargu:

1.  Dokumentacja ofertowa jest dostępna poniżej.
2.  Oferty należy składać w siedzibie Rosomak SA (pokój nr 108), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2021r. do godz.9:00.
3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.05.2021r. o godz.13:00.
6.  Termin związania Oferentów ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7.  Rosomak S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie, jak również unieważnienia wyników tego postępowania, bez podania przyczyn.
8.  Przetarg będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Rosomak S.A. „Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane”.
9.  Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.)
10.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 66 45 295.
osoba wprowadzająca Daniel Chabera 15 kwietnia 2021, 23:51:34
osoba zatwierdzająca Daniel Chabera 15 kwietnia 2021, 23:51:55
osoba publikująca Daniel Chabera 15 kwietnia 2021, 23:55:33
ostatnio edytowana przez Daniel Chabera 16 kwietnia 2021, 00:03:17
licznik odwiedzin: 119
Dziennik zmian