Projekt nowego przyłącza elektroenergetycznego

Rosomak Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich przy ul. Powstańców 5/7, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania p.n.: 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nowego przyłącza elektroenergetycznego ROSOMAK S.A. wraz z wymaganymi uzgodnieniami dla wykonania prac”.
 Warunki przetargu:
1. Dokumentacja ofertowa (SWO) jest dostępna na stronie internetowej Rosomak S.A.: www.rosomaksa.pl
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Rosomak S.A. 
(pokój nr 108), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2020r., do godz. 900.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2020r. o godz. 1300. 
6. Termin związania Oferentów ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.   
7. Rosomak S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie, jak również unieważnienia wyników tego postępowania, bez podania przyczyn.
8. Przetarg będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Rosomak S.A. „Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane”.
9. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164). 
10. Dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Infrastruktury Rosomak S.A. tel. (32) 
66 45 295.
osoba wprowadzająca Daniel Chabera 1 czerwca 2020, 13:14:24
osoba zatwierdzająca Daniel Chabera 1 czerwca 2020, 13:15:24
osoba publikująca Daniel Chabera 1 czerwca 2020, 13:17:29
ostatnio edytowana przez Daniel Chabera 1 czerwca 2020, 13:17:26
licznik odwiedzin: 217
Dziennik zmian